خدمات تحویل مدرک کتابخانه استاد تقی فاطمی

خدمات تحویل مدرک

امروزه‌ به‌ دليل‌ كمبود منابع‌ مالي‌ و حجم‌ روزافزون‌ مدارك‌ و اطلاعاتي‌ كه‌ در جهان‌ منتشر مي‌شود ، نه‌ تنهاهيچ‌ كتابخانه‌ تخصصي‌ و دانشگاهي‌ را نمي‌توان‌ يافت‌ كه‌ در زمينه‌ نيازهاي‌ مراجعان‌ خود تمامی مدارك‌ لازم‌ را دراختيار داشته‌ باشد بلكه‌ چنين‌ امكاني‌ نيز براي‌ هيچ‌ يك‌ از آنها متصور نيست‌ . به‌ اين‌ ترتيب‌ همكاري‌ بين‌كتابخانه‌ها براي‌ استفاده‌ بهينه‌ از منابع‌ مالي‌ ، مواد كتابخانه‌اي‌ و ... موجود در كل‌ كشور الزامي‌ مي‌نمايد كه‌ اين ‌مهم‌ با مكانيزمهاي‌ اشتراك‌ منابع‌ امكان‌پذير است‌ . تنها راهكار جامع‌ موجود در اين‌ زمينه‌ «امانت‌ بين‌كتابخانه‌ها» است‌ كه‌ حتي‌ با فرض‌ اجراي‌ صحيح‌ و فراگير ، بخشي‌ از مساله‌ را حل‌ مي‌كند . بخش‌ ديگري‌ ازمساله‌ با فراهم‌ كردن‌ تمهيدات‌ لازم‌ براي‌ استفاده‌ مستقيم‌ و بدون‌ واسطه‌ از خدمات‌ كتابخانه‌ها براي‌ افرادي‌ كه‌به‌ مواد كتابخانه‌اي‌ موجود در آنها نياز دارند حل‌ مي‌شود . اين‌ راهكار مكمل‌ «امانت‌ بين‌ كتابخانه‌ها» است‌ كه‌با اجراي‌ آن‌ مي‌توان‌ بهره‌وري‌ خدمات‌ كتابخانه‌هاي‌ تخصصي‌ و دانشگاهي‌ را افزايش‌ داد .

کتابخانه استاد تقی فاطمی در راستای اهداف دانشکده علوم ریاضی وبه دلایل  فوق الذکر در طرحهای "امین" و "غدیر" و "B.L" و" قراردادهای برون سازمانی " مشارکت دارد تا نیازهای مراجعه کنندگان را تامین نماید.

طرح امین: امانت بین کتابخانه ها

طرح غدیر: اشتراک منابع

سفارش مدرک از کتابخانه بریتانیا

قرارداد با مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

قراردادهای برون سازمانی

4777 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.