قرارداد با مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

طبق قراردادی که با مرکز فیزیک نظری و ریاضیات در زمینه استفاده از مجلات آن مرکز انجام پذیرفته است سفارش مقالات درخواستی مراجعان از طریق ایمیل و به صورت رایگان امکان پذیر می باشد. این طرح شامل دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و اعضا قراردادی می باشد

2911 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.