قراردادهای برون سازمانی

در راستای اجرای یکی از اهداف کتابخانه که همانا اشاعه منابع تحقیقاتی در تمام دانشگاهها ی ذیربط می باشد کتابخانه  استاد تقی فاطمی اقدام به بستن قراردادهای برون سازمانی کرده است که تا کنون چندین واحد از دانشگاه آزاد و پیام نور و موسسات آموزش عالی و دانشگاههای غیرانتفاعی زیر مجموعه این قرارداد شده اند  و چنانچه دیگر مراکز آموزش عالی نیز تمایل به استفاده از منابع این کتابخانه را داشته باشند، می توانند با تکمیل و ارسال

فرم قرارداد به عضویت در آیند.


1383 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.