آدرس:

مشهد – میدان آزادی – پردیس دانشگاه فردوسی – دانشکده علوم ریاضی- کتابخانه استاد تقی فاطمی - كدپستي: 1159-91775

تلفن : 

 4 الی  8828600 - 0511  داخلی 180

آدرس پست الکترونیک: 

                                     pajoohesh@wali.um.ac.ir

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح تا 18

2278 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.