کتابخانه استاد تقی فاطمی افتخار دارد تا علی رغم کمبود فضا و نیرو در بخشهای زیر خدمات ارزنده ای را ارائه نماید:

بخش امانت

بخش مجلات

بخش مرجع و اطلاع رسانی

بخش خدمات فنی

بخش سفارشات

2830 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.