بخش  مجلات :

اين كتابخانه همانند ساير كتابخانه های دانشگاهی اهدافی برای خويش در نظر گرفته كه در نيل به آن چاره ای بجز همراهی و همپایی با انتشارات روز،نداشته و ندارد اگرچه وجود انبوه اطلاعات (كه از ثمرات رشد و توسعه علمی، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی ، صنعتی و نيز گسترش انجمنهای علمی و تشكّلهای صنفی است)  از يكطرف، و نوسانات مالی و اعتباری دانشگاه در طول چند سال اخير از طرف ديگر ، توانسته است اين همراهی را با افت و خيزهایی دچار نمايد لكن با پيروی از خط و مشی انتخاب و گزينش احسن در قالب "كميته انتخاب" اين روند، استمرار يافته و پايه و شالوده آن حفظ گردد.

برخی از کارهای عمده این بخش به شرح زیر می­باشد:

  1. سفارش نشريات منتشره در داخل كشور
  2. تهيه مقالات خارجي از طريق کتابخانه بریتانیا (به واسطه کتابخانه مرکزی)
  3. تهیه مقالات داخلی از طریق طرح امین (به واسطه کتابخانه مرکزی)
  4. ارائه خدمات نشريات جاری و گذشته نگر به كاربران درسالن
  5. تفكيك نشريات گذشته نگر از جاری و انتقال دوره كامل آنها به بخش بايگانی   
  6. آماده سازی مجلات برای صحافی
  7. همكاری با كاربران در بازيابی اطلاعات نشريات
  8. قبول تقاضا از كاربران در زمينه کپی و تكثير مقالات نشريات

در اين بخش نشريات منتشره در داخل كشور در زمينه موضوعي ریاضی و آمار سفارش داده مي شود. نشريات دريافت شده، ثبت و پس از آماده سازي جهت استفاده مراجعان در محل مخصوص خود قرار می­گیرد به این صورت که نشريات علمی و پژوهشی فارسی و لاتین پس ازسفارش و انجام مراحل اداری و فنی وارد بخش نشريات می گردد و به ترتيب الفبای عنوان، نشريه جديد در روی قفسه به نمايش گذاشته می شود و نشريات قدیمی تا يكسال در زير قفسه های نمايش قرار می­گيرد. نشريات مربوط به سالهای قبل نیز پس از صحافی سالانه (معمولا در تابستان) در قسمت بايگانی مجلات فارسی و لاتین نگهداری می­گردد. كسري موجودي نیز با همکاری بخش سفارشات و بخش نشريات مشخص گرديده و جهت تهيه آن اقدام مي­گردد.3974 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.