طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی


فهرست طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

شماره عنوان طرح پژوهشی مجری طرح رشته
1 رکوردها در توزیع بتا ارقامی، ناصررضا آمار
2 بررسی کیفیت جواب های معادلات دیفرانسیل توسط ساختار جبری مناسب افشارنژاد، زهرا و عرفانیان، احمد علوم ریاضی
3 سیستم های دینامیکی *c- مدول هیلبرت نیکنام، اسداله علوم ریاضی
4 حل رده ای از معادلات با مشتقات جزیی بیضوی با روش تفاضلات متناهی کرایه چیان، اصغر علوم ریاضی
5 فواصل اطمینان ناپارامتر برای چندکهای جامعه و فواصل تحمل با استفاده از مقادیر رکوردها احمدی، جعفر آمار
6 استنباط بیزی بر اساس داده های رکوردی احمدی، جعفر آمار
7 بررسی رفتارهای پریشندگی غیرخطی نوسان کننده ها با بعد حداکثر سه وکاربرد آن افشارنژاد، زهرا و ربیعی، امید علوم ریاضی
8 تعیین کران مناسب برای دنباله های رشد گروه های خطی تصویری خاص عرفانیان، احمد علوم ریاضی
9 بررسی و تحقیق مسایل کنترل بهینه با اهداف ثابت و متحرک فراهی، محمدهادی و وحیدیان کامیاد، علی علوم ریاضی
12 طراحی و بکارگیری الگاریتم ترکیبی تابو و نلدر- مید در حل مسایل بهینه سازی در کارخانجات قطعه سازی فراهی، محمدهادی و طارقیان، حامدرضا آمار
13 بررسی تاثیر پارامترهای طرح سیستم M/G/C در زمان انتظار شاهکار و حامدرضا طارقیان علوم ریاضی
14 یک تقریب برای جواب معادلات دیفرانسیل پارامتری غیرخطی در افق نامتناهی کامیابی گل، رجبعلی و عفتی، سهراب علوم ریاضی
15 جبرهای باناخ مرتبط با اعضایی از گوی واحد جبرهای باناخ
کامیابی گل، رجبعلی و جانفدا، محمد علوم ریاضی
16 بررسی نظری مواد درسی برای آموزش هندسه های نااقلیدسی در دوره های پیش از دانشگاه صال مصلحیان، محمد و رهبرنیا، فریدون علوم ریاضی
17 درباره نمای پایای بئر p- گروه های متناهی کیوانفر، سعید علوم ریاضی
18 Covering Paire of Nilpotent Groups R. Moghaddam, Mohammad reza علوم ریاضی
25 خودریختی های مدول های کوهمولوژی موضعی خشیارمنش، کاظم علوم ریاضی
26 نرم های کمین روی  MN میرزاوزیری، مجید و صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
27 بهینه سازی برش و کمینه سازی ضایعات در صنعت کارتن سازی طارقیان، حامدرضا و وحیدیان کامیاد، علی علوم ریاضی
28 خواص مرکز تانسوری گروهها رجب زاده مقدم، محمدرضا وپیمان نیرومند علوم ریاضی
29 روش حل مساله موازنه زمان، هزینه و کیفیت در حالت گسسته به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده مبتنی بر الکترو مغناطیس طارقیان، حامدرضا و طاهری، سیدحسن علوم ریاضی
30 خواص همسان ریختی های گسترشی قانع، فاطمه و فخاری، عباس علوم ریاضی
31 احتمال جابجایی متقابل n-تایی های مرتب در گروه های فشرده مرکزی به وسیله متناهی عرفانیان، احمد علوم ریاضی
32 روشی برای مطالعه با تولید متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی خشیارمنش، کاظم علوم ریاضی
33 ضربگرهای چند پوچتوان حاصلضرب های پوچتوان چندگانه گروههای دوری مشایخی فرد، بهروز علوم ریاضی
34 ضربهای براکتی روی گروه های موضعا فشرده جابجایی کامیابی گل، رجبعلی، ریحانه رئیسی طوسی علوم ریاضی
35 فضاهای غیر ارشمیدسی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
36 تعمیم نامساوی ها در فضای هیلبرت و عملگرها صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
37 مساله پایداری نگاشت ها در فضاهای چند نرمی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
40 Probability of Mutually Commuting n-tuples in Some Classes Of Central by finite Groups … Erfanian, Ahmad علوم ریاضی
41 پایداری معادلات درجه چهار در برخی فضاهای نرمدار کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
42 بررسی رفتار برآورد گرهای از نوع استاین در مدل های بیضی گون طباطبایی، سیدمحمدمهدی آمار
43 نامساوی های مربوط به شعاع عددی و نرم صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
44 اشتقاق ها - میانگین در *C- جبرها میرزاوزیری، مجید، صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
45 برآورد ناپارامتری تابع رگرسیون تصادفی چندگانه بر اساس موجک ها نیرومند، حسینعلی آمار
46 قوانین اعداد بزرگ در برنامه ریزی خطی تصادفی برای متغیرهای تصادفی وابسته فکوربافنده، وحید و دوستی، حسن آمار
47 نامساوی هایی برای ضربگر پوچتوان گروه های متناهی مشایخی فرد، بهروز علوم ریاضی
48 آشوب نگاشت های تقریبی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
49 معادلات تابعی در فضاهای نرمدار فازی کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
50 مرکز توپولوژی نگاشت های دوخطی کراندار روی فضاهای باتاخ ابراهیمی ویشکی، حمیدرضا علوم ریاضی
51 درباب ضربگر پوچتوان برخی از حاصلضرب های کلمه ای گروه ها مشایخی فرد، بهروز علوم ریاضی
52 نامساوی ها در *C- مدولهای هیلبرت صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
53 برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته نیرومند، حسینعلی آمار
54 مطالعه تعمیم رشته های منظم و کاربرد آن ها در مدول های کوهمولوژی موضعی خشیارمنش، کاظم علوم ریاضی
55 بازی های توپولوژیک و کاربردهای آن در آنالیز ریاضی کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
56 مشخص سازی فوق اشتقاق روی حبرها میرزاوزیری، مجید علوم ریاضی
57 مشخصه*C- مدولهای هیلبرت روی *C- جبرهای ازبعد نامتناهی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
58 ایزوکلینیسم در احتمال جابجایی متقابل n-تایی های مرتب عرفانیان، احمد علوم ریاضی
59 قضیه نقطه ثابت و کاربردهای آن کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
60 نامساوی ها برای p- نرمهای شتن صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
61 پیچش و فضاهای همگن کامیابی گل، رجبعلی علوم ریاضی
62 پیوستگی ماوراء ضعیف - اشتقاق ها در جبرهای فون نویمان میرزاوزیری، مجید علوم ریاضی
63 فوق اشتقاق های اول روی جبرها میرزاوزیری، مجید علوم ریاضی
64 تشخیص مدل های اماری بر اساس خواص آنتروپی سانسور فزاینده احمدی، جعفر علوم ریاضی
65 شبه نرم ها و معادلات درجه چهارم کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
66 رفتار مجانبی معادله تابعی درجه دوم صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
67 رده توابع دیستال روی نیمگروه های توپولوژیک ابراهیمی ویشکی، حمیدرضا علوم ریاضی
68 اشتقاق ها روی جبرهای عملگری صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
69 روش گسسته سازی برای حل مساله کنترل بهینه و کنترل بهینه زمانی فراهی، محمدهادی-وحیدیان کامیاد علوم ریاضی
70 مقایسه روشهای برآورد فرآیندهای میانگین متحرک نیرومند، حسینعلی علوم ریاضی
71 تقریبی دقیق تر برای میانگین زمان اجرای فعالیتهای یک پروزه در شبکه های برنامه ریزی شاهکار و حامدرضا طارقیان علوم ریاضی
72 فشرده سازی مکرر نیمگروه های توپولوژیک پورعبداله نژاد، محمدعلی علوم ریاضی
73 بررسی اصل عدم قطعیت ها یزنبرگ در گروه های متناهی از منظر آنالیز هارمونیک و توپولوژی جبری قاآنی فراشاهی، آرش و کامیابی گل، رجبعلی علوم ریاضی
74 برسی کیفیت جواب های دیفرانسیل توسط ساختار جبری مناسب افشارنژاد، زهرا و عرفانیان، احمد علوم ریاضی
75 some inequalities for the baer- invariant of a pair of finite groups R. Moghaddam, Mohammad reza علوم ریاضی
76 linking shut-down control of the service process to queue size and virtual wating time for the quaueing system…. Shahkar,G.H Tareghian علوم ریاضی
77 مثال های نقض در آنالیز تابعی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
78 کنترل فرآیند سرویس از طریق بازو بسته کردن باجه سرویسبرای سیستم های صفی شاهکار و حامدرضا طارقیان علوم ریاضی
79 پایای بئر حاصلضرب حلقوی گروه ها مشایخی فرد، بهروز علوم ریاضی
80 بررسی تاثیر پارامترهای خط مشیO/N/Q کنترل شاهکار، غلامحسین علوم ریاضی
81 پیش بینی رکوردها بر اساس آماره های مرتب به روش های ناپایداری احمدی، جعفر آمار
82 جنبه های وابستگی خانواده توزیع های توام کوادراس - آگ  امینی، محمد، محمد بلبلیان و نگاراقبال آمار
83 معادلات تابعی در فضاهای نرمدار احتمالی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
84 فواصل اطمینان ناپارامتر برای چندکها و فواصل چندکی بر اساس رکوردها در روش نمونه گیری تکراری احمدی، جعفر آمار
85 برآورد ناپارامتری چگالی احتمالی چند متغیره برای دنباله های آمیخته با روش موجک ها نیرومند، حسینعلی و حسن دوستی آمار
86 operator inequalities of cauchy-schwarz type sal moslehian, mohamad علوم ریاضی
87 روش تعدیل یافته اختلال- همو توپی برای حل معادلات انتگرالی صابری نجفی، جعفر و محمد رضا تمامگر علوم ریاضی
88 ایزوکلینیسم جفت جبرهای لی و مجموعه های عامل رجب زاده مقدم، محمدرضا و فرود پروانه علوم ریاضی
89 برآوردگر جدید موجکی تابع بقا دوستی، حسن آمار
90 همگرایی تقریبا همه جا برا ی مجموع های وزنی از متغیرهای تصادفی به طور خطی وابسته منفی  امینی، محمد و حمیدرضا نیلی ثانی آمار
91 توابع حافظ فاصله در *c- مدول های هیلبرت کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
92 دیدگاهی از گران باتاچاریا در خانواده توزیع گاو سی وارون محتشمی، غلامرضا و عبدالحمید رضایی آمار
93 رفتار مجانبی پیچش متغیرهای تصادفی وابسته با توزیع های دم پهن امینی، محمد و وحید رنجبر یانه سری آمار
94 نامساوی های بسل در*c-مدول های هیلبرت صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
95 بررسی تقریب قوی گوسی فرایند حد حاصلضربی در داده های سانسور و وابسته فکوربافنده، وحید آمار
96 میانگین پذیری گروههای کوانتومی ابراهیمی ویشکی، حمیدرضاو رمضانپور،محمد علوم ریاضی
97 برآورد بیزی بردار پارامتر مکان توزیع نرمال چند متغیره تحت تابع زیان لاینکس طباطبایی، سیدمحمدمهدی وآرشی،محمد آمار
98 در باب ضربگرهای پوچتوان برخی از حاصلضربهای پوچتوان مشایخی فرد، بهروز علوم ریاضی
99 بررسی خواص آنتروپی نقاط انتها پوشش رکوردها و مسایل تشخیص بر اساس آنها احمدی، جعفر آمار
100 معیار نزدیکی پیتمن رکوردها به چندک های جامعه احمدی، جعفر آمار
101 برآورد بیزی بر اساس داده های سانسور شده تصادفی تحت توابع زیان متقارن و نامتقارن دوست پرست، مهدی- احمدی، جعفر آمار
102 روشی برای بررسی نوتری بودن مدول های کوهمولوژی موضعی خشیارمنش، کاظم علوم ریاضی
103 مساله پایداری در انواع فضاهای نرمدار صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
104 پیوستگی توابع شبه پیوسته بر فضاهای الفا- مطلوب کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
105 بررسی کمینگی استوار در سیستم های تکرار توابع قانع استادقاسمی، فاطمه هلن علوم ریاضی
106 میزان دقت k - رکوردها بر اساس معیار پیتن احمدی، جعفر آمار
107 نرم های ارشمیدسی و توابع مربعی کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا آمار
108 بررسی خواص آنتروپی تجمعی باقیمانده و مشخصه سازی براتپور، سیمین دخت آمار
109 تعیین داده های پرت در توزیع گاما جباری نوقابی، هادی آمار
110 زیرگروه های به طور مزدوج چگال در گروه های- fc عرفانیان، احمد علوم ریاضی
111 پایداری تک جمله ای ها در فضاهای شبه نرم کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
112 تک جمله ای ها در برخی فضاهای نرمدار کامل کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
113 عملگرهای فی - تجزیه پذیر و قابهای ویل- هایزنبرگ روی گروههای موضعا فشرده کامیابی گل، رجبعلی علوم ریاضی
114 یک مشخصه فضاهای ضرب داخلی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
115 سازگاری قوی یکنواخت برآوردگرهای ههسته چگالی تحت مدل سانسور وابسته فکوربافنده، وحید آمار
116 تکنیکهای توسیع مدولی در مطالعه اشتقاقهای صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
117 فی - قاب هاوفی - مبناهای ریس روی گروه های موضعا فشرده آبلی کامیابی گل، رجبعلی علوم ریاضی
118 آنتروپی گذشته و باقی مانده رکودهای جاری، بررسی مسایل مشخصه سازی و تشخیص توزیع های خاص بر اساس آنها احمدی، جعفر آمار
119 زیرگروه های به طور مزدوج چگال پوشش گروهها عرفانیان، احمد علوم ریاضی
120 اشتقاق ها روی * c- جبرها میرزاوزیری، مجید علوم ریاضی
121 تعیین حجم نمونه بهینه برای داده های رکوردی با در نظر گرفتن هزینه انجام آزمایش دوست پرست، مهدی آمار
122 همگرایی کامل برای مجموع وزنی متغیرهای تصادفی وابسته منفی جباری نوقابی، هادی آمار
123 پیش بینی بیزی آماره های مرتب بر اساس مقادیر k- رکوردها برای مدل نمایی احمدی، جعفر آمار
124 کاربرد قضایای نقطه ثابت در پایداری صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
125 پیش بینی فاصله ای مقادیر فرین و برد نمونه در روشهای نمونه گیری تکراری رزمخواه، مصطفی آمار
126 توانایی زوج گروهها کیوانفر، سعید علوم ریاضی
127 اطلاع فیشر در رکوردها و متغیر همراه آنها: مقایسه دو طرح نمونه گیری احمدی، جعفر آمار
128 پایداری توابع مکعبی در فضاهای نرمدار غیرارشمیدسی کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
129 مطالعه رفتار برخی از فانکتورهای تابدار بر روی مدلهای کوهمولوژی خشیارمنش، کاظم و فهیمه خوش آهنگ علوم ریاضی
130 نامساویهای دانکل- ویلیامز و کاربردهای آن صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
131 یک روند جدید برای به دست آوردن جوابهای تقریبی دقیق تر معادلات دیفرانسیل غیرخطی صابری نجفی، جعفر علوم ریاضی
132 توسعه اشتقاق ها به دوگان دوم یک جبر باناخ و میانگین پذیری ضعیف ابراهیمی ویشکی، حمیدرضا و باروط کوب علوم ریاضی
133 رفتارهای مجانبی برآوردگرهای هسته چگالی تحت برش چپ تصادفی و داده های وابسته فکور بافنده،وحید آمار
134 معیار نزدیکی پیتمن رکوردها ی جاری در خانواده های مکانی و مقیاسی احمدی، جعفر آمار
135 در باب حدسی برای کران بالای نمای ضربگر شور p -گروههای متناهی مشایخی فرد، بهروز علوم ریاضی
136 برآورد مشتقات تابع چگالی احتمال به کمک موجک ها برای متغیرهای آمیخته نیرومند،حسینعلی و دوستی حسن آمار
137 برآورد موجکی چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای *p- آمیزنده دوستی، حسن آمار
138 برخی مفاهیم وابستگی منفی و اندازه های وابستگی محلی برای توزیعهای دو متغیره  امینی، محمد آمار
139 خواص جفت p- گروه های متناهی رجب زاده مقدم، محمدرضا علوم ریاضی
140 قضیه جوول برای فوق اشتقاق ها روی*C- جبرها میرزاوزیری، مجید علوم ریاضی
141 شرایطی معادل برای آنالیز چندریزگی روی گروه های موضعا "فشرده جابجایی" کامیابی گل، رجبعلی و ریحانه رئیسی علوم ریاضی
142 عملگرهای حافظ انتقال روی گرو های موضعا "فشرده آبلی" کامیابی گل ، رجبعلی و ریحانه رئیسی علوم ریاضی
143 معرفی آزمون فرضیه استقلال در مقابل وابستگی ربعی برای خانواده FGM  امینی، محمد. جباری، هادی.محتشمی،غلامرضا آمار
144 اثر اختلالات دو پارامتری برای بررسی رفتار سییستم های نوسان کننده ی ازاد افشار نژاد، زهرا علوم ریاضی
145 بررسی رفتاری مدلهای مربوط به رشد و گسترش تومورهای زنده، پایداری، انشعاب و آشوب آنها افشارنژاد، زهرا علوم ریاضی
146 نرخ همگرایی قریب به یقین برا ی برآوردگر هسته تابع توزیع دو متغیره متغیرها ی تصادفی پیوندی منفی جباری نوقابی، هادی آمار
147 زیرگروههای خود جابه جاگر یک گروه رجب زاده مقدم، محمدرضا علوم ریاضی
148 پیش بینی فاصله ای آزاد توزیع برای آماره های مرتب بر حسب پوشش رکوردی احمدی، جعفر آمار
149 آزمون فرضیه آماری بر اساس داده های رکوردی در الگوی نمایی دو پارامتری دوست پرست، مهدی آمار
150 برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحدشده حبیبی، آرزو آمار
151 برآورد موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای داده های سانسور شده دوستی، حسن آمار
152 قانون متوازی الاضلاعدر فضاهای هیلبرت صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
153 بازگشت خطی مرتبه اول در فضاهای برداری توپولوژیکی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
154 حل معادلات انتگرالی غیرخطی به صورت آریزون به روش نیوتن-کانتروویچ صابری نجفی، جعفر آمار
155 نرم پیوستگی توابع شبه پیوسته ضعیف کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
156 فوق اشتقاق های تعمیم یافته  میرزاوزیری،مجید علوم ریاضی
157 نامساوی گروس عملگری صال مصلحیان،محمد علوم ریاضی
158 فاصله p-زاویه ای صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
159 رفتار مجانبی خم لورنتس تحت مدل آمیزنده قوی فکوربافنده، وحید علوم ریاضی
160 رد های هم ارزی نگاشت های خطی روی فضای عملگرهای کراندار یک… حجازیان، شیرین علوم ریاضی
161 اندازه های اطلاع بر اساس توابع مفصل محتشمی برزادران، غلامرضا آمار
162 کاربرد فیلتر دنباله های منظم در جبر جابجایی خشیارمنش،کاظم علوم ریاضی
163 حاصل ضرب تانسوری ناآبلی گروه های کریستالوگراف عرفانیان، احمد علوم ریاضی
164 مطالعه رفتار فانکتورهایمشتق شده و همبافت چک و کاربردهای آنها در مدولهای کوهمولوژی خشیارمنش، کاظم علوم ریاضی
165 فضاهای پیوستار پئانونما و خواص تابعگونی آنها مشایخی فرد، بهروز - میرابراهیمی، هانیه علوم ریاضی
166 واریانس باقیمانده طول عمر در متغیرهای طول عمر گسسته رضایی رکن آبادی، عبدالحمید آمار
167 رده های هم ارزی نگاشتهای خطی روی فضاهای عملگرهای کراندار یک ... حجازیان، شیرین علوم ریاضی
168 فضاهای متریک- احتمالاتی  میرزا وزیری- مجید علوم ریاضی
169 پیش بینی نقطه ای آماره های مرتب توزیع نمایی احمدی، جعفر آمار
170 بازسازی نقاط از کارافتادگی گذشته در مدل متناسب با نرخ معکوس احمدی، جعفر آمار
171 حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی متناظر با توزیع های پیوسته  امینی، محمد- علیرضا سهیلی آمار
172 آزمون نیکویی برازش توزیع نمایی بر اساس آنتروپی تجمعی باقیماندده براتپور، سیمین دخت - آرزو حبیبی راد آمار
173 پیوستگی خود به خود فوق اشتقاق ها بین دو جبر متفاوت  میرزاوزیری، مجید علوم ریاضی
174 مجموعه های دور پذیر در فضاهای نرمدار فازی میرزاوزیری، مجید و علیرضا کامل میرمصطفایی علوم ریاضی
175 توسیع نامساویها در *C- مدولهای نیم ضرب داخلی صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
176 معادله تابعی مربعی در فضاهای نرمدار احتمالی منگر صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
177 صورتهای عملگرهای نامساوی اکزل صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
178 تعیین مرکز توپولوژیکی سیستمهای دینامیکی ابراهیمی ویشکی،حمیدرضا علوم ریاضی
179 فضاهای طوقه ای کوچک و نظریه پوششی فضاهای غیر هاسدروف هموتوپیکی مشایخی فرد، بهروز علوم ریاضی
180 روابط مقدار ویژه ای برای ماتریس ها صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
181 نامساویهای تعمیم یافته ازنوع کلارکسون صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
182 سیگما فرگمنت پذیری درفضای توابع کامل میرمصطفایی, سیدعلیرضا علوم ریاضی
183 نگاشتهای خطی مثبت روی * C - جبرها صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
184 صورتهای غیر جابجایی کوواریانس صال مصلحیان، محمد علوم ریاضی
185 براورد پارامترهای توزیع لوگ-نرمال تحت سانسور هیبرید حبیبی راد،آرزو علوم ریاضی
186 تعمیم یافته FGMجنبه های وابستگی توزیعهای امینی،محمد علوم ریاضی
187 برخی نامساویهای کولمو گوروف برای فرمهای درجه دو از متغیر های تصادفی وابسته امینی،محمد علوم ریاضی
188 حلقه های توپولوژیک میرزاوزیری،مجید علوم ریاضی
189 مجموعه های پر میرزاوزیری،مجید علوم ریاضی
190 روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-رودین با متوسط مونومر ثابت سهیلی،علیرضا علوم ریاضی
191 استباط اماری براساس داده های سانسور شده هیبرید پیش رونده ی نوع دوم در توزیع وابیل حبیبی راد،آرزو علوم ریاضی
192 تظریفهای نامساوی چوئی-دیویس-ینسن صال مصلحیان،محمد علوم ریاضی
193 مشخصه ی تساوی در یک نامساوی مثلثی تعمیم یافته صال مصلحیان،محمد علوم ریاضی
194 منظم پذیری آرنزی نگاشتهای دو خطی کراندار القا شده توسط یک عملگر خطی کراندار روی یک جبر باناخ ابراهیمی ویشکی،حمید رضا علوم ریاضی
195 همگرایی کامل فرایند های میانگین متحرک با فرضهای زیر گاوسی وابسته منفی امینی و نیلی ثانی علوم ریاضی
196 برخی از ساختار های وابسته ی منفی امینی،محمد علوم ریاضی
197 نوسان توابع شبه پیوسته کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
198 فواصل پیش بینی بیرونی و درونی برای اماره های مرتب بر حسب رکورد های جاری احمدی، جعفر آمار
199 براورد گر های انقباضی استاین در مدلهای خطی جزئی طباطبایی،محمد مهدی علوم ریاضی
200 مشخصه سازی توزیع های طول عمر بر اساس نرخ نسبت لگد-بخت در متغیرهای طول عمر گسسته رضایی رکن آبادی،عبدالحمید علوم ریاضی
201 حاصلضرب تانسوری مربعی گروه های هز مرتبه pq2و p2q عرفانیان، احمد علوم ریاضی
202 برخی ناورداهای بئر جابه جاگر خارجی و توانایی حاصلضرب پوچتوان گروههای دوری پرویزی،محسن علوم ریاضی
203 بررسی ضربگر شور دوتایی ها وسه تایی های مرتب گروهها از دیدگاه توپولوژیکی میرابراهیمی،هانیه-مشایخی فرد علوم ریاضی
204 رفتار مجانبی حاصلضرب دو متغییر تصادفی وابسته با توزیع های دم پهن امینی،محمد آمار
205 شبه پیوستگی قوی توابعKCو بازی های توپولوژیک کامل میرمصطفایی، سیدعلیرضا علوم ریاضی
206 آزمون نیکویی برازش براساس اطلاع کولبک-لیبلر برای داده های سانسور شده پیش رونده نوع2از راست حبیبی،آرزو آمار
207 تعمیم یک نامساوی نوع دوم در فضای نرم دار صال مصلحیان،محمد علوم ریاضی
208 بررسی رفتار مشخصه های توزیع برآوردگرهای پارامتر مدل های مکانی در خانواده های بیضی گون طباطبایی،سید محمد مهدی آمار
209 زیر فضا ها و عملگرهای تحت انتقال پایا روی گروههای موضعا فشرده آبلی کامیابی گل، رجبعلی علوم ریاضی
210 عملگرهای تقریبی در جبرهای عملگری صال مصلحیان،محمد علوم ریاضی
211 روشهای صریح با جهت متناوبی پایدار برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی تصادفی سهیلی،علیرضا علوم ریاضی


13646 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.