لیست طرحهای کارشناسی رشته ریاضی کاربردی

متاسفانه به علت کمبود فضا این طرحها در حال حاضر در دسترس مراجعان نمی باشد

پديدآورنده (گان)

عنوان رساله

استاد راهنما

عليرضا توكلي

برازش منحني (سال 64)

دكتركرايه‌چيان

مهدي پناهي

حل معادلات چند جمله‌اي (سال 64)

دكترمحمدهادي‌فراهي

محسن فراشباشي

محاسبه مقادير ويژه وبردارهاي ويژه به روشهاي عددي (سال 64)

دكتراصغركرايه‌چيان

مهدي غفاريان

بررسي كتب دبيرستاني(سال 64)

غلامرضا سوختانلو

كامپيوتري كردن حسابداري جغندر كارخانه قند(سال 64)

دكتر انيس كريم پور

زادمجيد

اقدم رحيمي

پروژه مهندسي نرم افزار(سال 64)

استاد ترابي

انوشيروان اخوان نياكي

طراحي و تجزيه و تحليل سيستم ها (سال 65)

سعيد رضائيان

توليد كننده نرم افزار كاربردي (سال 66)

آقاي ترابي

اميرمسعود محلوجي

برنامه سازي (سال 66)

دلداري

موتمن

مجيد باقري دانشور

بررسي دقت محاسبات NCR در تعيين مقادير و بردارهاي ويژه ماتريس‌هاي مربع (سال 66)

دكتر فائزه توتونيان

فريبا اميرنان عابديني

پايداري معادلات ديفرانسيل معمولي (سال 67)

دكتر علي وحيديان

عباس پسنديده

تقريب توابع و برازش منحني ها (سال 68)

دكتر اصغركرايه چيان

نويد قهرمان

سيد حسن قريشي

تجزيه و تحليل و كاربرد بسته نرم افزاري SSP (سال 68)

دكتر فائزه توتونيان

مرتضي گچ پزان

حل عددي معادله انتشار به روش تفاضلات متناهي  (سال 70)

دكتر علي وحيديان

عبدالعلي بصيري

شرايط زنجيري در حلقه و مدول  (سال 70)

دكتر محمود ياسي

سيد هادي معتمد الشريعتي

محاسبه عددي انتگرالها و روشهاي Monte Carlo (سال 71)

دكتر اصغر كرايه چيان

لادن بهروزي

ويدا رحيمي كاخكي

فروشنده دوره گرد Traveling Salesman Problem (سال 71)

دكتر فائزه توتونيان

فريده كمالي محمدزاده

شناخت و كاربرد توابع گرين (سال 71)

دكتر علي وحيديان

منصور ملائي

بررسي شبكه‌ها و كاربرد آن (سال 72)

دكتر فائزه توتونيان

داريوش بهروزي

استفاده‌هاي اروپائيان از منابع علمي و رياضي مسلمانان از قرن دهم تا 15 ميلادي (سال 72)

حميدرضا شريعت داوري

تاسيس دانشگاهها در اروپا از قرن دوازدهم (سال 72)

حسين احمدي

چگونگي استفاده از نرم افزار GINO براي حل مسائل بهينه‌سازي غير خطي (سال 73)

دكتر علي وحيديان

محسن اشرفي

محاسبه بهره‌وري نيروي كار در كارخانه صنعتي سيم الكتريك خراسان (سال 76)

دكتر علي وحيديان

قاسم رياحي

علوم هندسه، جبر و مثلثات در عالم اسلامي (سال 77 )

دكتر جعفر صابري نجفي

مهدي رحماني

توابع و كثيرالجمله‌هاي لژاندر و كابرد آنها (سال 77 )

دكتر جعفر صابري نجفي

سيد مسعود معلم پور

تبديلهاي فوريه متناهي و تبديل اشترم � ليوويل متناهي و كابرد آنها (سال 77 )

دكتر جعفر صابري نجفي

مهناز شمخالچيان

رابطه گرافها و گروهها (سال 78)

اقاي فريدون رهبرنيا

فاطمه احمدزاده

دنباله‌هاي گرافيكال (سال 78)

فريدون رهبرنيا

نظرخواهي و نظرسنجي آموزش دانشكده علوم رياضي (سال 78)

زيبا ملانوروزي

حساب مجموع و كاربردهاي آن (سال 79)

دكتر صابري نجفي

توران آصفي

معادلات تفاضلي و كابردهاي آن (سال

79)

دكتر صابري نجفي

عزيزا... ولي نژاد

اجراي الگوريتم GMRES براي حل دستگاههاي خطي نامتقارن (سال 79)

دكتر فائزه توتونيان

صفورا روياني

مقدمه‌اي بر شناخت منطق قرآن كريم و مقايسه آن با منطقهاي رياضي و فازي (سال 79)

دكترعلي‌وحيديان كامياد

فاطمه جدي

طراحي پيش كامپايلر زبان C (سال 79)

دكتر حامدرضا طارقيان

زهرا علي نژاد

تعليم مفاهيم تابع، حد و پيوستگي به روش سوالات پركردني (سال 79)

دكتر جعفر صابري نجفي

پريا پوراحمديان

نگاشت‌هاي همديس و حل مسائل با مقدار مرزي (سال 79)

دكتر جعفر صابري نجفي

ابوالفضل مهدوي

سيستم شبيه‌سازي صف (سال 79)

دكتر حامدرضا طارقيان

سلمان توحيدي فر

منوهاي مختلف برنامه‌ريزي غير خطي (سال 79)

دكتر جعفر صابري نجفي

معصومه محمدي نوده

كابردهاي قضيه مكانده در حل مسائل حاوي انتگرال‌هاي حقيقي، محاسبه مجموع سريهاي عددي و تجزيه كسرهاي منطق (سال 79)

دكتر جعفر صابري نجفي

قربان پور

قضاياي ليوويل، روشه و هرويتس و چهار نوع اثبات متفاوت براي قضيه اساسي جبر به كمك مفاهيم توابع مختلط ( سال 80)

دكتر جعفر صابري نجفي

هادي مزبور

حل مسائل بهينه غير خطي و ارائه الگوريتم (سال 80)

دكتر محمدهادي فراهي

حميده زوار

تبديلات شوارتس � كريستوفل (سال 80)

دكتر جعفر صابري نجفي

نيره زحمتكش

روش اختلال و كاربردهاي آن(سال 80)

دكتر جعفر صابري نجفي

فاطمه خزائي

درون يابي چند بعدي(سال 80)

اصغر كرايه‌چيان

محسن نادرپور

بررسي و پياده‌سازي الگوريتم Huffman  (سال 81)

دكتر حامدرضا طارقيان

مهدي محمودي

تخصيص منابع محدود در پروژه‌ها (سال81)

دكتر حامدرضا طارقيان

جواد حبيبي

صور گوناگون قضيه مقدار ميانگين و تعميمات و كاربرد آن(سال 81)

دكتر جعفر صابري نجفي

سارا پدرام نيا

مدل بهينه فرايند توليد يك واحد صنعتي با استفاده از روش Economic order Quantity and Qoal programming (سال 81)

دكتر وحيديان

فهيمه خوش آهنگ قصر

كاربرد مسيرهاي هاميلتوني در گرافهاي n- مكعبي(سال 82)

فريدون رهبر نيا 

محسن تقدير

گراف فازي(سال 82)

فريدون رهبرنيا

مهدی فروغی

کاربرد اعداد تصادفی در شبیه سازی و آنالیز عددی (سال 69)

دکتر اصغر کرایه چیان

ناصر صفائی

حیدر علی هاشمی

مثالهای عددی از رفتار REQP روی مسائل برنامه ریزی غیرخطی بانرمالهای مقید وابسته خطی (سال 69)

دکتر علی وحیدیان کامیاد

عاطفه بهمن طهرانی

گره ها، گرا فها و سطح ها (سال 84)

آقای فریدون رهبرنیا

مجید سالاری

بکارگیری رویکردهای ابتکاری سری و موازی در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود (سال 83)

دکتر حامد رضا طارقیان

نیکتا شایان فر

نظریه و کاربرد توابع استوانه ای(سال 84)

دکتر صابری نجفی

حمید رضا خسروی

کاربرد هوش مصنوعی در شبیه سازی سیستمها: سیستمهای خبره و شبیه سازی (سال 69)

دکتر حامد رضا طارقیان

احسان منبتی

روشهای جستجوی الگویی برای حل مسائل بهینه سازی (1386)

دکتر محمد هادی فراهی

نعیمه قربانپور

توابع نمایی و توابع هذلولوی در آنالیز (1385)

دکتر محمود صبورملکی

سمانه قویدل جعفری

مروری بر پیش شرط های استفاده شده برای افزایش سرعت همگرایی روش گاوس سایدل (1386)

دکتر فائزه توتونیان

فهیمه رنگی

فیروزه کارگرفرد

مساله کوله پشتی

دکتر محمد هادی فراهی

6677 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.