اطلاعات مبسوط در اين مورد از سايت گوگل به صورت ترجمه شده وجود دارد.

ترفندهاي جستجوي منابع در گوگل

گاهي اوقات مي توان برخي از منابع را از طريق موتورهاي جستجوي عمومي تهيه كرد. تمركز اين مقاله بر موتور جستجوي گوگل است كه بسيار نام آشناست. لازم به ذكر است كه در اين سطح تنها به اوليه ترين مفاهيم پرداخته مي شود و مسائل پيشرفته تر همراه با جزئيات بيشتر در دوره هاي تخصصي مربوط به خود بيان مي گردد.

در آغاز مي توان علاوه بر جستجوي ساده اين موتور كاوش از جستجوي پيشرفته آن نيز استفاده كرد:

در پنجره جستجوي پيشرفته گوگل گزينه هاي چندي در اختيار شما قرار مي گيرد كه با تنظيم آنها مي توانيد نتايج مرتبط تري را انتظار داشته باشيد:

گزينش كليد واژه ها براي جستجو نيز بر نتايج تاثير شگرفي دارد:

نام نويسنده به عنوان كليدواژه

نام كامل مجله به عنوان كليدواژه

درج عنوان كامل مجله

استفاده از گوگل پژوهشگر هم موجب بازيابي اطلاعات دانشگاه و مقالات علمي مي شود. اين امكان گوگل در نوار ابزار بالاي گوگل و در بخش بيشتر اين نوار ابزار وجود دارد:

لينك متن كامل برخي از مقالات را مي توان با اين امكان جستجوي گوگل در صفحات اوليه به دست آورد.

اطلاعات بيشتر به مرور به اين بخش اضافه خواهد شد.


3654 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.