مكان يابي مجلات لاتين در دانشگاههاي سطح كشور

بسياري  از مجلات معتبر و تخصصي در مراكز اطلاع رساني و كتابخانه هاي دانشگاه هاي سطح كشور نگهداري مي شوند كه متقاضيان مي توانند از طريق طرح امين (امانت بين كتابخانه اي) و طرح غدير از اين منابع استفاده كنند. نكته قابل توجه اين است كه معمولا در فهرست منابع و ماخذ عنوان اختصاري مجلات ذكر مي شود لذا  بهتر است ابتدا نام كامل مجله شناسايي شود زيرا با داشتن نام كامل مجله جستجوي مطمئن تري خواهيد داشت. پس از بدست آوردن عنوان كامل مجله مي توان از روشهاي زير براي مكان يابي مجلات استفاده كرد:

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

پس از ورود به اين مركز مسير زير را دنبال كنيد:

پايگاههاي اطلاعاتي - پايگاه پيشين - فهرست مشترك

روش ديگر جستجوي كلي از طريق نرم افزار نوسا است.

1239 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.