فلوچارت راهنماي تهيه منابع اطلاعاتي

اين فلوچارت به منظور راهنمايي سريع كاربران براي تهيه ارجاعات و ماخذ معرفي شده در پايان منابع مورد استفاده آنها تهيه شده است. هر بخش از اين فلوچارت كه نياز به هدايت كاربر به سايت خاصي را داشت داراي لينك بوده و افراد مي توانند در هر بخش كه تمايل داشته باشند يا نياز آنها ايجاب كند از اين لينكها استفاده كنند.

تصوير زير شماي كلي فلوچارت مذكور را به نمايش گذاشته و فايل داراي لينك و قابل استفاده آن را مي توانيد از اينجا مورد استفاده قرار دهيد  .  5660 :تعداد دفعات بازیدخدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.