کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> چه مدارکی از کتابخانه به امانت داده نمی شود؟

سؤال

جواب

چه مدارکی از کتابخانه به امانت داده نمی شود؟

الف): کتابهای مرجع

ج): نشریات ادواری، پایان نامه ها، و طرحهای پژوهشی

استفاده از طریق تهیه زیراکس (به جز پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی و مواد الکترونیکی ) امکان پذیر می باشد.

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.