کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> ساعت کار کتابخانه چگونه است؟

سؤال

جواب

ساعت کار کتابخانه چگونه است؟

(در طول ترم) شنبه تا چهارشنبه 8-17/30

(در ایام تابستان) شنبه تا چهارشنبه 8-14

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.