کتابخانه دانشکده علوم ریاضی پرسشهای متداول

طبقه بندي: اصلي -> نظام رده بندی کتابخانه چیست و شیوه استفاده از آن چگونه است؟

سؤال

جواب

نظام رده بندی کتابخانه چیست و شیوه استفاده از آن چگونه است؟

تنظیم قفسه کتابها بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره ( (LCمی باشد. این نظام، موضوعی و ساختار آن به صورت سلسله مراتبی از کل به جز است و از ترکیبی از حرف و عدد تشکیل شده است. حروف بزرگ در کنار رده اصلی برای رده های فرعی به کار می رود . همچنین برای تقسیمات فرعی از اعداد صحیح استفاده می شود.

مثال: D برای تاریخ

DA تاریخ بریتانیا

DA 331 هنری هشتم

کتابها از چپ به راست به به ترتیب رده بندی کنگره مرتب شده اند.

بازگشت به بالا

خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.