صفحه مناسب براي چاپگر

Conferencesبه منظور تسهيل در امر ثبت رويداد همايشهاي آتي و همچنين اطلاع رساني
اقدامات ارزشمند علمي، كتابخانه استاد تقي فاطمي علاوه بر درج لينك هاي
مناسب و معتبر سامانه هاي ثبت همايشهاي ملي در وب سايت خود
ms-library.um.ac.ir ، آنرا به صورت يك منوي ويژه در بخش خدمات تعبيه كرده
است تا در آينده نيز امكان دسترسي آسان به اين سامانه ها فراهم باشد.

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در Conferences:
   ثبت همايش هاي ملي

ثبت همايش هاي ملي | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.
خدمات


منابع اطلاعاتي

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.